Publications of Tess Tsai-Hsiu Lu

Journal Article (1)

2014
Journal Article
Jais, A.; Einwallner, E.; Sharif, O.; Gossens, K.; Tsai-Hsiu Lu, T.; Soyal, S. M.; Medgyesi, D.; Neureiter, D.; Paier-Pourani, J.; Dalgaard, K. et al.; Duvigneau, J. C.; Lindroos-Christensen, J.; Zapf, T.-C.; Amann, S.; Saluzzo, S.; Jantscher, F.; Stiedl, P.; Todoric, J.; Martins, R.; Oberkofler, H.; Müller, S.; Hauser-Kronberger, C.; Kenner, L.; Casanova, E.; Sutterlüty-Fall, H.; Bilban, M.; Miller, K.; Kozlov, A. V.; Krempler, F.; Knapp, S.; Lumeng, C. N.; Patsch, W.; Wagner, O.; Pospisilik, J. A.; Esterbauer, H.: Heme Oxygenase-1 Drives Metaflammation and Insulin Resistance in Mouse and Man. Cell 158, pp. 25 - 40 (2014)
Go to Editor View